Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Thực hành lập sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính bằng chứng từ thực tế trên Excel

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (1) người đánh giá
Tạo bởi Bùi Đình saCập nhật lần cuối 08/05/2019 Kinh doanh khởi nghiệp
Thông tin
  • av_timer 1:04:40 giờ học video
  • library_books 6 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Thực hành lập sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính bằng chứng từ thực tế trên Excel
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (1) người đánh giá   211 học viên

Mục tiêu khóa học

-Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể tự tạo cho mình một ứng dụng kế toán tổng hợp trên Excel

đúng chuẩn theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016
- Được giảng viên hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện làm kế toán trên Excel, từ những công

Mô tả

- Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức chủ yếu để người học có thể tạo ra được 1 ứng dụng kế toán
tổng hợp trên Excel. Với ứng dụng này người làm kế toán chỉ cần nhập liệu ở một bảng tính (sheet) duy
nhất; các loại sổ sách, báo cáo kế toán chi tiến và tổng hợp, cũng như Báo cáo tài chính số liệu sẽ tự
động chuyển sang một cách chính xác. Tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng hiệu quả và năng suất trong
công việc giúp nâng cao thu nhập trong tương lai.
- Người học sẽ được hướng dẫn từng bước hạch toán kế toán vào phần mềm kế toán Excel theo dạng cầm
tay chỉ việc, chú trọng tối đa tới khả năng áp dụng của người học như:
+ Cập nhật các Danh mục tài khoản, đối tượng nghiệp vụ vào phần mềm kế toán Excel
+ Cập nhật số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán Excel
+ Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm Kế toán Excel thông qua chứng từ
kế toán thực tế của 1 Doanh nghiệp.
+ Tính lương, BHXH, Thuế TNCN và hạch toán vào phần mềm Kế toán Excel.
+ Tính khẩu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao TSCĐ.
+ Thực hiện hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
- Người học sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước để lập được các loại Sổ sách kế toán và Báo cáo tài
chính như:
+ Sổ nhật ký chung;
+ Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
+ Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu, công nợ phải trả;
+ Sổ cái các tải khoản;
+ Sổ chi tiết các tài khoản;
+ Sổ chi tiền tiền vay;
+ Bảng cân đối phát sinh các tài khoản;
+ Trọn bộ báo cáo tài chính DN (Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính.)
- Người học cũng sẽ được hướng dẫn lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN
và nộp hồ sơ quyết toán thuế như: Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán
thuế TNCN.
- Ngoài ra, người học sẽ có cơ hội để hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước
bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.
- Đặc biệt: Người học sẽ được tặng phần mềm kế toán trên Excel do chính THẦY đã tạo lập để thực
hành và sử dụng trong công việc.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 6 Bài học 1:04:40
Giới thiệu tổng quan 0:00:00 1 Bài giảng
Giới thiệu khóa học 0:00:00
Kiến thức về Excel và một số ... 0:00:00 5 Bài giảng
Bài 1:Các thao tác cơ bản với Excel 0:00:00
Bài 2 : Định dạng dữ liệu trong bảng tính 0:00:00
Bài 3:Đặt tên cho khối dữ liệu và làm việc với cơ sở dữ liệu 0:00:00
Bài 4:Công thức và hàm trong Excel 0:00:00
Bài 5:In ấn và bảo mật dữ liệu 0:00:00
Tổ chức số liệu kế toán, ... 0:00:00 17 Bài giảng
Bài 6:Xây dựng danh mục các dữ liệu kế toán đầu vào 0:00:00
Bài 7:Tạo bảng hạch toán kế toán đầu vào và truy xuất dữ liệu từ các danh mục 0:00:00
Bài 8:Khai báo các danh mục và nhập số dư đầu kỳ 0:00:00
Bài 9:Hạch toán kế toán chứng từ phát sinh thực tế của doanh nghiệp 0:00:00
Bài 10: Kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 0:00:00
Bài 11 : Hướng dẫn lập Bảng cân đối phát sinh các tài khoản 0:00:00
Bài 12:Hướng dẫn lập Sổ nhật ký chung 0:00:00
Bài 13:Hướng dẫn lập Sổ quỹ tiền mặt 0:00:00
Bài 14:Hướng dẫn lập Sổ tiền gửi ngân hàng 0:00:00
Bài 15:Hướng dẫn lập Sổ cái các Tài khoản 0:00:00
Bài 16:Hướng dẫn lập Sổ chi tiết các Tài khoản 0:00:00
Bài 17:Hướng dẫn lập Sổ tổng hợp công nợ Phải thu và công nợ Phải trả 0:00:00
Bài 18:Hướng dẫn lập Sổ chi tiết Công nợ Phải thu của khách hàng 0:00:00
Bài 19: Hướng dẫn lập Sổ chi tiết Công nợ Phải trả cho nhà cung cấp 0:00:00
Bài 20:Hướng dẫn lập Sổ chi tiết tiền vay 0:00:00
Bài 21:Hướng dẫn tạo Phiếu thu - Phiếu chi tự động 0:00:00
Bài 22:Hướng dẫn kiểm tra và đối chiếu số liệu 0:00:00
Báo cáo tài chinh 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 23:Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán 0:00:00
Bài 24:Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 0:00:00
Bài 25:Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:00:00
Bài 26:Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính 0:00:00
Hướng dẫn quyết toán thuế cuối năm 0:00:00 4 Bài giảng
Bài 27:Hướng dẫn lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 0:00:00
Bài 28:Hướng dẫn nộp Báo cáo tài chính 0:00:00
Bài 29:Hướng dẫn lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN 0:00:00
Bài 30:Hướng dẫn nộp Báo cáo Kiểm toán 0:00:00
Tổng kết khóa học 0:00:00 1 Bài giảng
The End:Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Hoàng Quang Trung

Bùi Đình sa

Bùi Đình Sa

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %