Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Phan Đắc HoanCập nhật lần cuối 03/10/2019 Kinh doanh khởi nghiệp
Thông tin
  • av_timer 1:59:39 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu

Mục tiêu khóa học

Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
Nắm được bản chất của tài khoản kế toán v

Mô tả

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến định khoản
Hướng dẫn học viên cách định khoản tài chính thu chi, vật tư, nhân công, thuế, quản lý định khoản.
Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.
Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.
Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.
Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Nội dung khóa học 0:00:00 13 Bài giảng
Bài 1: Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp & kỳ kế toán 0:00:00
Bài 2: Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC & Thông tư 133/2016/TT-BTC 0:00:00
Bài 3: Hướng dẫn về quan hệ đối ứng tài khoản 0:00:00
Bài 4: Chia sẻ về Nguyên tắc định khoản kế toán dễ nhớ 0:00:00
Bài 5: Hướng dẫn các định khoản về tiền mặt, tiền gửi, doanh thu tài chính, chi phí tài chính (Tài khoản 111, 112, 515, 635) 0:00:00
Bài 6: Hướng dẫn định khoản về nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất dở dang, thành phẩm, hàng hóa (Tài khoản 152, 153, 154, 155,156) 0:00:00
Bài 7: Hướng dẫn định khoản về phải thu khách hàng, doanh thu, thuế và các khoản phải nộp (Tài khoản 131,511, 333) 0:00:00
Bài 8: Hướng dẫn tài khoản thuế GTGT đầu vào, phải trả người bán (Tài khoản 133,331) 0:00:00
Bài 9: Hướng dẫn tài khoản tạm ứng, phải thu khác, chi phí phải trả, phải trả khác, các khoản vay (Tài khoản 141,138,335,338,341) 0:00:00
Bài 10: Hướng dẫn tài khoản tài sản cố định hữu hình, thuê tài chính, vô hình, khấu hao, chi phí trả trước (Tài khoản 211, 212, 213, 214, 242) 0:00:00
Bài 11: Hướng dẫn tài khoản phải trả người lao động, phải trả khác (Tài khoản 334, 338) 0:00:00
Bài 12: Hướng dẫn về tài khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (Tài khoản 621, 622, 627) 0:00:00
Bài 13: Hướng dẫn về chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thu nhập khác, chi phí khác (Tài khoản 641, 642, 711, 811) 0:00:00

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %